I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsze Warunki Korzystania regulują korzystanie z elektronicznych usług zlokalizowanych i dostępnych pod adresem www.punkter.pl („Serwis”), które są dostarczane, utrzymywane i obsługiwane przez NET+ Sp. z o. o., spółkę z siedzibą w Białymstoku pod adresem: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, Polska (“Operator Serwisu” lub “Operator”). Niniejsze Warunki Korzystania stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem Internetu uzyskującym dostęp i korzystającym z Serwisu jako Korzystajacy, który akceptuje niniejsze Warunki Korzystania i wszystkie powiązane dokumenty, w tym m.in. Politykę Prywatności („Użytkownik”), a Operatorem regulującym dostęp Użytkownika i korzystanie z Serwisu. Warunki niniejszej umowy mogą zostać wyegzekwowane przeciwko Użytkownikowi w świetle mającego zastosowanie prawa. Przed uzyskaniem dostępu do Serwisu i rozpoczęciem korzystania z niego należy zapoznać się z niniejszymi Warunkami Korzystania.
2. Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się, że jest prawnie związany przez niniejsze Warunki Korzystania oraz dokumenty wymienione w niniejszych Warunkach Korzystania bez ograniczeń i warunków.
3. Akceptacja postanowień niniejszych Warunków Korzystania przez zaznaczenie pola «Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami Warunków Korzystania» oznacza pełną zgodę na postanowienia niniejszych Warunków Korzystania.
4. Niniejsze Warunki Korzystania mogą ulec zmianie. Prosimy zapoznać się z nimi przy każdym uzyskaniu dostępu i/lub korzystaniu z Serwisu.
5. Uzyskanie dostępu i/lub korzystanie z Serwisu uznaje się za akceptację ostatniej, aktualnej wersji Warunków Korzystania.
6. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie i bycie związanym niniejszymi Warunkami Korzystania, nie może uzyskać dostępu ani korzystać z Serwisu w żaden sposób.

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszych Warunków Korzystania poniższe określenia i definicje należy rozumieć następująco:

Warunki Korzystania – niniejsze Warunki Korzystania oraz dokumenty towarzyszące i powiązane, takie jak m.in. Polityka Prywatności;
Serwis – serwis internetowy zaprojektowany i przeznaczony do pracy użytkownika będącego Korzystającym, pod adresem URL www.punkter.pl, obsługiwany oraz utrzymywany przez Operatora, zdefiniowanego w niniejszym dokumencie;
Korzystający – użytkownik Serwisu, będący właścicielem adresu e-mail;
Użytkownik - osoba prawna lub osoba fizyczna w wieku przynajmniej 18 lat, która zarejestrowała się w Serwisie jako Korzystający, oraz zaakceptowała niniejsze Warunki Korzystania i zgodziła się być związana ich postanowieniami;

III. REJESTRACJA I ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Podczas rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Serwisu, wymagane jest podanie określonych danych rejestracyjnych (adres e-mail), w celu otrzymania dostępu i korzystania z Serwisu. Użytkownik poświadcza, że wszystkie informacje, które podaje podczas rejestracji w Serwisie, są poprawne, zgodne z prawdą, aktualne i kompletne. Jeśli Operator uzna, że podane przez Użytkownika dane są niepoprawne, nieaktualne, niekompletne, fałszywe lub wprowadzające w błąd, Operator ma prawo do odmowy, zawieszenia lub zablokowania dostępu do Serwisu oraz do zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika w dowolnym momencie.
2. Podczas rejestracji w celu uzyskania dostępu do Serwisu i akceptacji niniejszych Warunków Korzystania na adres e-mail podany przez Użytkownika zostanie wysłana nazwa Użytkownika oraz hasło dostępu do konta osobistego w Serwisie. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za każde użycie Serwisu dokonane z wykorzystaniem jego nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik zobowiązuje się zachować należytą staranność, chroniąc swoją nazwę użytkownika i hasło przed niewłaściwym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie i do niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym niewłaściwym wykorzystaniu na poniższy adres e-mail: [admin@punkter.pl].
3. Użytkownik zgadza się powiadomić Operatora, a Operator zgadza się powiadomić Użytkownika o wszelkich zmianach adresu, zmianie własności, zmianie danych bankowych i innych zmianach danych Użytkownika lub Operatora, jeśli dotyczy, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty wprowadzenia odpowiednich zmian. W przypadku wprowadzenia zmian w danych Operatora, odpowiednie zmiany zostaną zamieszczone w Serwisie w dziale "Kontakt".
4. Operator może odmówić rejestracji Użytkownika według własnego uznania i bez ujawniania powodów takiej odmowy.

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU; OGÓLNE FUNKCJONALNOŚCI

1. Serwis dostarcza Użytkownikom następujące funkcjonalności:
a) dostęp do treści rozrywkowych;
2. Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich wyżej wymienionych funkcjonalności po zarejestrowaniu się jako Użytkownik Serwisu i może skorzystać z każdej z powyższych funkcjonalności.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:
1. korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania;
2. zakończenia współpracy z Serwisem w dowolnym momencie po poinformowaniu o tym zawczasu Operatora; oraz
3. kontaktu z działem Pomocy Technicznej za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszych Warunków Korzystania w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności lub problemów z dostępem lub korzystaniem z Serwisu.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania wykonane w ramach Serwisu, za jego pośrednictwem i z jego pomocą.
2. Użytkownik jest zobowiązany ściśle stosować się do wytycznych dotyczących korzystania z usług, które mogą być od czasu do czasu dostarczane przez Serwis, a także Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów zawartych w niniejszych Warunkach Korzystania.
3. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, używać do uzyskania podobnych produktów (opracowań), dekompilować, rozkładać, analizować, odtwarzać kodu źródłowego ani nie podejmować jakichkolwiek prób uzyskania kodu źródłowego oprogramowania Serwisu, usług, funkcjonalności lub dokumentacji Operatora, jak również nie tworzyć usług ani produktów podobnych do Serwisu za pomocą informacji, włącznie z Informacjami Poufnymi, uzyskanych podczas korzystania z Serwisu. Naruszenie tego postanowienia będzie uznane za istotne naruszenie niniejszych Warunków Korzystania przez Użytkownika wiążące się z odpowiedzialnością karną i cywilną.

VII. OGRANICZONE UŻYCIE

1. Użytkownik niniejszym godzi się na to, że jest mu wyraźnie zabronione wykonywanie, jak również zezwalanie na wykonywanie osobom trzecim, któregokolwiek z następujących działań, a także wszelkich działań o podobnym charakterze lub z podobnym zamiarem:
a) tworzenia konta w Serwisie przy użyciu adresu e-mail, który jest obraźliwy, nieprzyzwoity lub obsceniczny;
b) demonstrowania, kopiowania, przechowywania, dostosowywania, stosowania inżynierii wstecznej, publikowania, upubliczniania lub redystrybuowania Serwisu lub jakichkolwiek usług lub funkcjonalności udostępnionych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu;
c) zezwalania jakiejkolwiek osobie trzeciej na dostęp i korzystanie z Serwisu za pośrednictwem loginu oraz hasła Użytkownika;
d) wykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z prawem;
e) przekazywania niezamówionych ofert lub reklam za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu;
f) podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, lub fałszywego twierdzenia dotyczącego powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
g) wprowadzania w błąd, oszukiwania lub oczerniania innych;
h) publikowania bezzasadnie obraźliwych, agresywnych, nielegalnych lub budzących podobne obiekcje materiałów w Serwisie lub przy jego pomocy;
i) przedstawiania w negatywnym świetle Serwisu i/lub Operatora i/lub podmiotów i osób powiązanych;
j) udostępniania złośliwego kodu przy użyciu Serwisu lub za jego pomocą;
k) zbierania informacji o innych Użytkownikach za pośrednictwem Serwisu;
l) przerywania działania lub manipulowania Serwisem lub jakimikolwiek treściami i funkcjonalnościami zawartymi w Serwisie lub przez niego dostarczonymi, lub jakimikolwiek serwerami wykorzystywanymi do dostarczania Serwisu, lub nierozsądne wpływanie w jakikolwiek sposób na satysfakcję płynącą z korzystania z Serwisu przez innych;
m) rozpowszechniania lub wysyłania spamu, nierozsądnie dużych plików, wiadomości w formie łańcuszków, piramid, wirusów lub innych technologii, które mogą być szkodliwe dla Serwisu lub które mogą szkodzić interesom lub naruszać własność Użytkowników Serwisu;
n) umieszczania materiałów oraz danych, do których rozpowszechniania Użytkownik nie posiada uprawnień, włącznie z materiałami będącymi cudzą własnością lub własnością intelektualną dowolnego typu jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz materiałami zawierającymi informacje wewnętrzne;
o) promowania aktywności, która jest niezgodna z prawem lub nielegalna na mocy przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji;
p) naruszania prywatności innych osób odwiedzających Serwis i/lub Użytkowników poprzez wyłudzanie poufnych informacji (phishing), kradzież tożsamości i/lub w jakikolwiek inny sposób;
q) prób wykorzystywania lub szkodzenia innym Użytkownikom Serwisu poprzez demonstrowanie im niestosownych treści, żądanie danych, które mogą umożliwić ich identyfikację lub w jakikolwiek inny sposób;
r) reklamowania jakichkolwiek komercyjnych przedsięwzięć lub przyciąganie Użytkowników do działalności komercyjnej w jakikolwiek inny sposób, pomijając przypadki, gdy Operator wyraźnie do tego upoważnił;
s) łączenia Serwisu z jakąkolwiek stroną internetową, zawierającą lub obsługująca treści, które są niezgodne z prawem, pornograficzne, obsceniczne, oszczercze, zniesławiające, stanowiące groźby, dyskryminujące, wykorzystywane do nękania lub zastraszania, wulgarne, nieprzyzwoite, bluźniercze, odnoszące się do nienawiści i dyskryminacji rasowej, kulturowej lub etnicznej, lub podżegające do przestępstwa, powodujące lub mogące spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, lub naruszające przepisy obowiązującego prawa, rozporządzeń, dyrektyw, traktatów lub wytycznych, lub które ograniczają lub naruszają prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku, lub do prywatności innych osób lub zawierają linki do naruszających lub niedozwolonych treści;
t) budowanie skojarzeń między Użytkownikiem i Serwisu i/lub Operatorem bez wyraźnego upoważnienia Operatora;
u) używanie botów, robotów indeksujących, przeglądarek offline i innych zautomatyzowanych narzędzi do uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z niego;
v) wciąganie innych użytkowników Serwisu w dyskusje, które są nielegalne, pornograficzne, obsceniczne, oszczercze, zniesławiające, zawierające groźby, dyskryminujące, zastraszające lub nękające innych, wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, szerzące nienawiść, obraźliwe pod względem rasowym, kulturowym, seksualnym lub etnicznym, lub podżegające, powodujące lub potencjalnie powodujące odpowiedzialność cywilną lub karną; lub
w) korzystanie z Serwisu w jakichkolwiek innych celach niż te, które zostały dopuszczone na mocy niniejszych Warunków Korzystania.
2. Niniejszym Użytkownik wyraźnie potwierdza, że naruszenie, lub próba naruszenia jakiegokolwiek postanowienia tego rozdziału będzie uznane za istotne naruszenie przez Użytkownika Warunków Korzystania i bezpośrednie naruszenie obowiązujących przepisów prawa pociągające za sobą odpowiedzialność cywilną i karną. Nieautoryzowany dostęp oraz korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z niego sprzecznie z postanowieniami niniejszych Warunków Korzystania oraz tego rozdziału, jest zabronione i może skutkować wszczęciem postępowania karnego i/lub cywilnego, i/lub dyscyplinarnego, lub administracyjnego, jak również działaniami Operatora względem Użytkownika i jego Konta. Operator, w wypadku takiego naruszenia zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia dostępu i korzystania z Serwisu przez Użytkownika, które to zawieszenie lub zamknięcie nie będzie miało wpływu na zobowiązania Użytkownika wobec Operatora wynikające z niniejszych Warunków Korzystania, które muszą zostać w pełni wypełnione przez Użytkownika bez względu na zawieszenie lub zamknięcie dostępu do Serwisu.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do relacji Operator-Użytkownik, Użytkownik nie nabywa żadnych praw w związku z byciem Użytkownikiem Serwisu, za wyjątkiem praw wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Korzystania.

VIII. PRAWA OPERATORA

Operator ma prawo do jednostronnego zakończenia Użytkownikowi dostępu i korzystania z Serwisu według własnego uznania.

IX. ZAPEWNIENIA I OŚWIADCZENIA

1. Zarówno Użytkownik jak i Operator oświadczają i zapewniają, że:
a) każdy będzie wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Korzystania z należytą ostrożnością i starannością;
b) każdy przestrzega i będzie przestrzegać wszelkich przepisów prawa mających zastosowanie w odniesieniu do obsługi i korzystania z Serwisu;
c) każdy jest w pełni uprawniony i upoważniony do wszelkich działań wymaganych do wykonywania praw i obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania oraz spełnia wszelkie wymogi ustanowione przez przepisy mające zastosowanie w odniesieniu do funkcjonowania i korzystania z Serwisu.
2. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:
a) jest osobą fizyczną lub osobą prawną, lub organizacją niebędącą osobą prawną, uprawnioną do zawarcia prawnie wiążącego stosunku z Operatorem na mocy niniejszych Warunków Korzystania;
b) wszelkie informacje dostarczone Operatorowi przez Użytkownika są prawdziwe, kompletne i aktualne, a Użytkownik będzie aktualizować takie informacje przez cały okres, w którym będzie Użytkownikiem Serwisu;
c) Użytkownik działa niezależnie, w swoim własnym imieniu i z własnej woli, akceptując niniejsze Warunki Korzystania i wszystkie powiązane dokumenty, w tym Politykę Prywatności, oraz korzystając z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem;
d) Użytkownik nie naruszy praw osób trzecich, w tym praw Operatora, podczas Korzystania Serwisu i działania w charakterze Użytkownika Serwisu;

X. PRYWATNOŚĆ, DANE OSOBOWE I POLITYKA PLIKÓW COOKIE

1. Informacje wymagane w związku z korzystaniem z Serwisu mogą obejmować niektóre dane osobowe. Gromadzenie, używanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Operatora podlegają warunkom Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: Polityka Prywatności.
2. Użytkownik zgadza się na to, że – podając wszelkie dane osobowe – Użytkownik uprzednio zapoznał i zgodził się na Warunki Korzystania i Politykę Prywatności oraz podaje te dane świadomie, a gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Użytkownika oparte jest na wyraźnej zgodzie i akceptacji Użytkownika. 3. Serwis lokuje pewne zbiory danych, które mają być przechowywane w przeglądarce internetowej lub mobilnej Użytkownika, lub na komputerze, lub urządzeniu przenośnym Użytkownika, mające na celu „zapamiętanie” Użytkownika i jego aktywność w Serwisie (pliki „cookie”). Korzystanie z plików cookie przez Operatora i Serwis reguluje punkt „Polityka plików cookie” Polityki Prywatności dostępnej w tym miejscu: Polityka Prywatności.
4. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i akceptuje fakt, że korzystanie z Serwisu automatycznie oznacza akceptację Polityki plików cookie Operatora, omówionej w Polityce Prywatności, włączonej do niniejszych Warunków poprzez odniesienie.
5. Należy pamiętać, że pliki cookie są wymagane do zwykłego korzystania z Serwisu przez Użytkownika zgodnie z jego przeznaczeniem, i niektóre bądź wszystkie funkcje i/lub funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika, jeśli jego przeglądarka internetowa blokuje pliki cookie. Jeżeli polityka plików cookie przeglądarki internetowej ustawiona jest na „blokowanie plików cookie” lub „nie dopuszczanie plików cookie”, należy wybrać w odpowiedniej przeglądarce opcję „obsługa plików cookie”, „zgoda na pliki cookie”, lub inną opcję mającą zastosowanie w tym przypadku, która umożliwiłaby przechowywanie plików cookie przez Serwis na komputerze Użytkownika.

XI. ZAWIESZENIE/ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik może zamknąć swój dostęp i zakończyć korzystanie z Serwisu, jeśli nie chce dłużej korzystać z Serwisu, poprzez wyczyszczenie informacji dotyczących konta i ostateczne usunięcie konta w dowolnym momencie.
2. Operator zastrzega sobie prawo do sprawdzania wszelkich potencjalnych naruszeń niniejszych Warunków Korzystania, oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych lub odpowiednich działań w celu ich naprawienia, jeśli Operator uzna to za stosowne. Operator może zawiesić, zakończyć, zmodyfikować, ograniczyć lub zamknąć dostęp do Serwisu w dowolnym momencie wedle własnego uznania, zawiadamiając o tym Użytkownika lub nie, jeśli coś wskazuje na naruszenie przez Użytkownika niniejszych Warunków Korzystania.
3. Jeżeli okaże się, że Użytkownik w sposób istotny narusza niniejsze Warunki Korzystania, np. działając wbrew postanowieniom punktu „Ograniczenia” niniejszych Warunków Użytkowania korzystając z Serwisu dla nielegalnych celów, Operator zastrzega sobie prawo zarówno do zawieszenia konta Użytkownika na czas nieokreślony, zawiadomienia odpowiednich organów publicznych w danej jurysdykcji, jeśli działania Użytkownika mogą zostać określone jako nielegalne i karalne na mocy odnośnych przepisów prawa.

XII. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Operatora, jego spółki zależne, podmioty powiązane, licencjodawców, dostawców treści, usługodawców, pracowników, kierowników, dyrektorów, agentów, przedstawicieli, licencjobiorców, osoby przez niego wyznaczone, następców, cesjonariuszy i wykonawców, oraz zwrócić w całości Operatorowi lub którejkolwiek z wymienionych stron wszelkie koszty i wydatki wynikające z wszelkich roszczeń osób trzecich, oraz wszelkich zobowiązań, obciążeń finansowych, powództw, podstaw powództwa (niezależnie od formy), strat, szkód, decyzji sądu arbitrażowego, wyroków, grzywien, kosztów, wydatków i kosztów pełnomocników profesjonalnych wynikających z:
a)wszelkich przypadków naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszych Warunków Korzystania,
b)naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw lub prywatności osoby trzeciej, w tym m.in. praw lub prywatności innych Użytkowników Serwisu,
c)niewłaściwego użycia Serwisu przez osobę trzecią, jeśli takie użycie było możliwe na skutek niepodjęcia przez Użytkownika racjonalnych środków w celu ochrony swojej nazwy użytkownika i hasła przed nieprawidłowym użyciem.
2. Operator zastrzega sobie prawo podejmowania wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, w których w innym przypadku Użytkownik musiałby zwolnić Operatora z odpowiedzialności, i w takim przypadku Użytkownik będzie współpracować z Operatorem w zapewnianiu wszelkich dostępnych metod obrony. Postanowienie pozostaje w mocy niezależnie od tego czy Użytkownik zakończy korzystanie z Serwisu.

XIII. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAPEWNIENIA

1. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I PRZYZNAJE, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO SERWISU I KORZYSTA Z NIEGO Z WŁASNEJ WOLI I NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. SERWIS, JEGO FUNKCJONALNOŚCI I KAŻDA JEGO CZĘŚĆ LUB SEKCJA, W TYM M.IN. WSZELKIE USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU, SĄ ZAPEWNIANE W STANIE „W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI SWOIMI WADAMI” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.
2. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA OPERATOR I JEGO PODMIOTY POWIĄZANE WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZAPEWNIENIA, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE ZAPEWNIENIA O WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYTKU, ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.
3. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA ANI OPERATOR ANI ŻADEN Z JEGO PODMIOTÓW POWIĄZANYCH NIE ZAPEWNIAJĄ ANI NIE OŚWIADCZAJĄ O DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI DOSTĘPNEJ W SERWISIE LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM, ANI ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK INNYCH ŹRÓDEŁ INTERNETOWYCH LUB MOBILNYCH POŁĄCZONYCH Z SERWISEM.
4. OPERATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, WEDŁUG SWOJEGO WŁASNEGO I WYŁĄCZNEGO UZNANIA, DO ZMIANY, MODYFIKACJI, DODAWANIA, USUWANIA LUB ZABLOKOWANIA DOSTĘPU DO DOWOLNEJ CZĘŚCI SERWISU.

XIV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W NAJPEŁNIEJSZYM DOZWOLONYM ZAKRESIE NA MOCY WSZELKICH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW, W ŻADNYM PRZYPADKU OPERATOR, JEGO UDZIAŁOWCY, SPÓŁKI ZALEŻNE, PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY SERWISÓW, DOSTAWCY TREŚCI, PRACOWNICY, KIEROWNICY, DYREKTORZY, I AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY NA PODSTAWIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWY, DELIKTU, USTAWOWEJ, LUB INNEGO RODZAJU) Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH, BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, FAKTYCZNYCH, NASTĘPCZYCH, SPECYFICZNYCH DLA DANEJ SYTUACJI, ANI ZA ZAPŁATĘ NAWIĄZKI, ZADOŚĆUCZYNIENIA ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH ODSZKODOWAŃ, WŁĄCZAJĄC UTRATĘ PRZYCHODU LUB DOCHODU, BÓL I CIERPIENIE, ROZSTRÓJ EMOCJONALNY, ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ DOBREGO IMIENIA, DANYCH LUB Z TYTUŁU WSZELKICH INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z UZYSKANIA DOSTĘPU PRZEZ UŻYTKOWNIKA I/LUB KORZYSTANIA Z SERWISU, LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU I/LUB KORZYSTANIA Z SERWISU LUB JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI LUB SEKCJI, NAWET JEŚLI OPERATOR ZOSTAŁ POUCZONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
2. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY, KOSZTY LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z UZYSKANIA DOSTĘPU PRZEZ UŻYTKOWNIKA I/LUB JEGO KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z SERWISU.
3. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH GDZIEKOLWIEK W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA, ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE OGRANICZA ANI NIE POWODUJE ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA I UŻYTKOWNIKA ZA (A) ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD, (B) ZAWINIONE SPOWODOWANIE ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, ORAZ (C) JAKĄKOLWIEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NA MOCY MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA, NIE MOŻE BYĆ WYRAŹNIE WYŁĄCZONA LUB UCHYLONA.

XV. ZRZECZENIE SIĘ

KORZYSTAJĄC Z SERWISU I AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, W PEŁNYM ZAKRESIE DOSTĘPNYM NA MOCY MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA, UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ I ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA, JEGO SPÓŁKI ZALEŻNE, PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW USŁUG, DOSTAWCÓW TREŚCI, PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW I AGENTÓW, ORAZ WSZELKIE INNE STRONY Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ OPERATORA, JEGO SPÓŁKI ZALEŻNE, PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW USŁUG, DOSTAWCÓW TREŚCI, PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW I AGENTÓW, ORAZ WSZELKIE INNE STRONY, PODCZAS LUB W WYNIKU DOCHODZENIA PRZEPROWADZONEGO W ODNIESIENIU DO UZYSKIWANIA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z SERWISU LUB JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI LUB SEKCJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, ORAZ Z TYTUŁU WSZELKICH POSTĘPOWAŃ PODJĘTYCH NA SKUTEK TAKICH DOCHODZEŃ PRZEZ OPERATORA, JEGO SPÓŁKI ZALEŻNE, PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW USŁUG, DOSTAWCÓW TREŚCI, PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW LUB AGENTÓW, I WSZELKIE INNE STRONY, W TYM M.IN. PRZEZ JAKIEKOLWIEK ORGANY OCHRONY PORZĄDKU PUBLICZNEGO.

XVI. BRAK PRAWA DO ZAPEWNIENIA DOSTĘPU W PRZYSZŁOŚC

PRAWA DO UZYSKANIA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z SERWISU NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA SĄ UDZIELANE NA OKRES KORZYSTANIA Z SERWISU. NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA NIE PRZYZNAJĄ ŻADNYCH PRAW W ODNIESIENIU DO PRZYSZŁEGO DOSTĘPU DO SERWISU I KORZYSTANIA Z NIEGO. ZATEM OPERATOR MOŻE WEDLE WŁASNEGO UZNANIA W DOWOLNYM CZASIE PRZERWAĆ DZIAŁANIE SERWISU LUB DOWOLNYCH JEGO CZĘŚCI, LUB OGRANICZYĆ DOSTĘP DO SERWISU DOWOLNEMU UŻYTKOWNIKOWI Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY, Z ZAWIADOMIENIEM, LUB BEZ. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE OPERATOR MOŻE PODJĄĆ JAKIEKOLWIEK Z TYCH DZIAŁAŃ BEZ UPRZEDNIEGO LUB INNEGO ZAWIADOMIENIA O TYM UŻYTKOWNIKA, I UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI OPERATOR ANI ŻADEN Z JEGO PODMIOTÓW POWIĄZANYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA JAKIEKOLWIEK ZAMKNIĘCIE DOSTĘPU DO SERWISU LUB JEGO CZĘŚCI DLA UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY, ORAZ/LUB ZA USUNIĘCIE, WYRZUCENIE, ODŁĄCZENIE LUB DEAKTYWACJĘ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB DANYCH, KTÓRE UŻYTKOWNIK LUB INNA OSOBA MOGŁY UMIEŚCIĆ W SERWISIE LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM.

XVII. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

1. Serwis i jego zawartość są zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami prawa. Chociaż Serwis może być dostępny dla użytkowników spoza Unii Europejskiej, wszystkie informacje zawarte w Serwisie odnośnie Operatora są przewidziane do wykorzystania wyłącznie przez rezydentów Unii Europejskiej. W innych krajach mogą obowiązywać przepisy, regulacje i praktyki biznesowe, różniące się od obowiązujących w Unii Europejskiej. W Serwisie mogą znajdować się linki do stron stworzonych przez oddziały operacyjne Operatora lub jego spółki zależne i znajdujące się, lub przewidziane do uzyskiwania dostępu i korzystania z nich poza granicami Unii Europejskiej. Takie strony mogą zawierać informacje odnoszące się wyłącznie do kraju pochodzenia strony.
2. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia swoich usług w Serwisie dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub na terenie podlegającym określonemu prawodawstwu. Oferta produktu i usług dokonana w Serwisie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.
3. Za wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione na mocy obowiązującego prawa lub gdy określono inaczej w niniejszych Warunkach Korzystania, niniejsze Warunki Korzystania podlegają mającym zastosowanie przepisom prawa Unii Europejskiej z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach.

XVIII. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW; WIĄŻĄCY ARBITRAŻ

1. Operator i Użytkownik podejmą racjonalne środki, aby rozwiązać wszelkie kwestie kontrowersyjne, spory lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków Korzystania na drodze negocjacji.
2. Jeśli Operator i Użytkownik nie dojdą do porozumienia, wszelkie nierozwiązane spory w odniesieniu do niniejszych Warunków Korzystania oraz stosunku Operator/Użytkownik na mocy niniejszych Warunków Korzystania, zostaną ostatecznie rozwiązane na mocy arbitrażu sprawowanego przez Instytut Arbitrażowy przy Izbie Handlowej w Sztokholmie (SCC Institute). Zastosowanie będą miały zasady arbitrażu w trybie przyspieszonym Instytutu Arbitrażowego przy Izbie Handlowej w Sztokholmie, o ile SCC Institute, przy uwzględnieniu złożoności sprawy, kwoty spornej oraz innych okoliczności, nie określi wedle własnego uznania, że zastosowanie będą miały Zasady Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie. W takim przypadku SCC Institute również zdecyduje, czy trybunał arbitrażowy będzie składał się z jednego czy z trzech arbitrów. Postanowienie to będzie obowiązywać po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
3. Jeśli Operator nie skorzysta lub nie wyegzekwuje jakiegoś prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania, nie oznacza to zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo Użytkownik zgadza się, że niezależnie od jakiejkolwiek ustawy lub prawa świadczącego inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z korzystania z Serwisu lub z niniejszych Warunków Korzystania, lub z nimi związane, muszą być przedłożone w ciągu 1 (jednego) roku po powstaniu takiego roszczenia lub podstawy powództwa, lub będzie to w przyszłości wyłączone. Postanowienie to będzie obowiązywać po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika

IXX. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznana przez sąd właściwy za bezprawną, nieważną lub z jakichkolwiek przyczyn niewykonalną, takie postanowienie będzie uznane za odrębne od innych postanowień niniejszych Warunków Korzystania i nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

IXX. ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA

1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania, uzupełniania, korygowania lub zmiany w inny sposób niniejszych Warunków Korzystania w celu zapewnienia ich zgodności z nowymi przepisami prawa i/lub regulacjami, i/lub w celu poprawy Serwisu, wprowadzenia nowych lub dodatkowych usług, zasad lub warunków w odniesieniu do Serwisu.
2. Nie poźniej niż na 7 roboczych dni przed wejściem zmian w życie, Operator powiadamia Użytkownika o zmianach w niniejszych Warunkach Użytkowania wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji. Wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach Korzystania będą obowiązywać natychmiast po włączeniu tych zmian do Warunków Korzystania i publikacji na stronie internetowej Serwisu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego przeglądania niniejszych Warunków Korzystania. Korzystanie z usług Serwisu lub jakiejkolwiek jego części po wprowadzeniu i opublikowaniu zmian do niniejszych Warunków Korzystania będzie uznane za wyrażenie zgody na wprowadzone zmiany i uznaniem ich za wiążące. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w Warunkach Korzystania, jedynym wyjściem jest zamknięcie konta Użytkownika i zaprzestanie korzystania z Serwisu.

XX. PRZENIESIENIE PRAW

Uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na ujawnienie i korzystanie przez kolejnego właściciela lub operatora Serwisu informacji na temat Użytkownika, włącznie ze szczegółami dotyczącymi rejestracji w Serwisie i danymi osobowymi, umieszczonymi w odpowiedniej bazie danych, z której korzysta Serwis. Ma to zastosowanie w sytuacjach przeniesienia przez Operatora swoich praw i zobowiązań związanych z tymi informacjami w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą części lub całości aktywów Operatora lub aktywów powiązanych z Serwisem kolejnemu właścicielowi lub operatorowi. W przypadku takiej fuzji, przejęcia lub sprzedaży, kontynuowanie przez Użytkownika korzystania z Serwisu oznacza zgodę na nowe zasady korzystania z Serwisu ustalone przez kolejnego właściciela lub operatora. Niniejszy przepis pozostaje w mocy bez względu na zakończenie korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

XXI. POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Warunki określone w niniejszych Warunkach Korzystania stanowią podstawę umowy między Operatorem i Użytkownikiem, a Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że Operator nie będzie mógł zapewnić Użytkownikowi Serwisu i jego funkcjonalności bez ograniczeń i restrykcji wymienionych w niniejszym dokumencie.
2. Niniejsze Warunki Korzystania, w tym wszystkie dokumenty zawierające Warunki Korzystania oraz dokumenty wymienione w niniejszym dokumencie, stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem w związku z dostępem Użytkownika do Serwisu i korzystaniem z niego.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Korzystania, jeśli jest to spowodowane jakimikolwiek czynnikami poza konieczną kontrolą Operatora.
4. Postanowienia niniejszych Warunków Korzystania, w których jest to określone, lub które zgodnie ze swoim charakterem powinny pozostać w mocy po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, pozostają wiążące również po wspomnianym zakończeniu.
5. Użytkownik zgadza się, że nie jest i nie może działać w charakterze agenta, pracownika, wspólnika, uczestnika joint venture albo partnera Operatora.
6. Użytkownik nie może przenieść na inną osobę części lub całości zobowiązań i praw wynikających z niniejszych Warunków Korzystania, a wszelkie próby przenoszenia praw i zobowiązań, naruszające niniejszy punkt Warunków Korzystania, będą nieważne. Operator może przekazywać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Korzystania, w części lub w całości, w dowolnym momencie i bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika.
7. Zrzeczenie się w stosunku do niewykonania, warunku lub naruszenia niniejszych Warunków Korzystania, nie powoduje zrzeczenia się w stosunku do jakiegokolwiek innego niewykonania, warunku czy naruszenia niniejszych Warunków Korzystania, niezależnie od ich podobieństwa lub jego braku.
8. Użytkownik samodzielnie musi zaopatrzyć się w urządzenia, media i sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do Serwisu i korzystania z niego, włączając w to m.in. odpowiedni komputer i/lub urządzenie mobilne, połączenie internetowe, wyłącznie na swój koszt oraz odpowiedzialność.
9. W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie świadczenia, jeśli zostało to spowodowane czynnikami rozsądnie niezależnymi od Operatora, takimi jak: klęski żywiołowe, wojna, akty terrorystyczne, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, strajki, zakłócenia transportu, dostaw paliw, energii, brak siły roboczej lub materiałów i inne działania siły wyższej, które bezpośrednio lub pośrednio uniemożliwiają wypełnienie postanowień niniejszych Warunków Korzystania, to znaczy takie przyczyny, które są niezależne od woli Operatora i/lub Użytkownika i nie mogły być przewidziane w momencie zaakceptowania przez Użytkownika Warunków Korzystania i których skutki nie mogą zostać naprawione przy zastosowaniu rozsądnych środków.
10. Niniejsze Warunki Korzystania stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem odnośnie do przedmiotu tego dokumentu. Niezależnie od powyższego, dodatkowe postanowienia i warunki, wyraźnie zawarte w Serwisie lub udostępnione za jego pośrednictwem w dowolnym momencie będą miały zastosowanie odnośnie przedmiotu umowy, funkcjonalności, usług i innych pozycji, do których się odnoszą.

XXII. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub reklamacji dotyczących dostępu lub korzystania z Serwisu prosimy kontaktować się z Operatorem korzystając z następujących danych:
Adres operatora: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, Polska
admin@punkter.pl